O nas
Nowe
Felietony
Artykuły
Kurier Święt.
Kronika 2018
Historia
Kalendarz
Galeria
Antyreklama
Kontakt
Polecamy
Forum
Archiwum
  
Kurier Święt. »  Kurier Świętokrzyski » Kurier Świętokrzyski, 2008, nr1
Treść artykułu:

Durnie wycinają, sprytni zarabiają

 

           

            Jak wynika z informacji podawanych przez „Echa Leśne” województwo świętokrzyskie znalazło się na ostatnim miejscu w kraju jeśli chodzi o ilość przydrożnych drzew. Zacytuję:

 

Od kilku lat z rosnącym niepokojem obserwujemy masowe karczowanie zabytkowych alei. Często zniszczeniu ulegają również aleje przy mało uczęszczanych drogach. Nam się wydaje, że wycinanie tych drzew leży przede wszystkim w interesie pijanych kierowców lub też zaprzyjaźnionych urzędników handlujących drzewem opałowym. W Niemczech aleje przydrożne ocalały i znaleziono tam bardzo prosty sposób ochrony tych pomników przyrody.  Wzdłuż rosnących drzew umieszczane są ograniczenia prędkości do 40 km/h. Rozwiązanie proste i w interesie zarówno przyrody, jak i ludzi. Zabytkowych alei najwięcej znajdziemy na Mazowszu i w Wielkopolsce. Poniżej szczegółowa mapa autorstwa Roberta Hildebranda (Echa Leśne, nr 12,2007).   www.niezapominajki.pl/ 

Podobno przydrożne (i nie tylko) drzewa przeszkadzają…. To dziwne, że nie przeszkadzają  na Mazowszu, w Wielkopolsce, a w Świętokrzyskiem przeszkadzają…

Jawor traktuje się u nas niemalże jak chwast, tymczasem podczas niedawnej aukcji drewna w Bieszczadach za 1 metr sześcienny drewna jaworowego austriacka firma zapłaciła 17 tysięcy 253 zł. Kto nie wierzy… www.krosno.lasy.gov.pl/strony/1/i/55.php

 

 

Dywagacje nad ogryzioną kością,

czyli tzw. negocjacje płacowe  

           

 

     Raz do roku mam wątpliwą przyjemność uczestniczenia w tzw. negocjacjach płacowych. Gminne władze samorządowe zapraszają  przedstawicieli związków nauczycielskich, aby skonsultować z nimi dodatki płacowe – motywacyjny, wychowawczy, mieszkaniowy, itp. Rzecz idzie o śladowe procenty, czyli dodatki rzędu kilkudziesięciu złotych… Właśnie dlatego, że chodzi o przysłowiowy ochłap, mam estetyczny opór przed owymi ”negocjacjami”. W dodatku, nie mając w zwyczaju robienia dobrej miny do niesmacznej gry, narażam się na równie niesmaczną pyskówkę z „hojną” władzą. Niestety, w tym roku dałem się namówić…

Na pierwszym spotkaniu zgłosiliśmy bardzo ambitne propozycje: dodatek dla wychowawców – 5%, motywacyjny – do 10% i … dalej w tym stylu. Poczyniłem następnie pewne rozeznanie i okazało się, że w wielu szkołach (szczególnie tych blisko władzy) wyższy pułap dodatku motywacyjnego oznacza, że korzystają na tym głównie ci „zaufani”. W jednej ze szkół żona dyrektora i przyjaciółka domu  pobierały po 8% dodatku, cała reszta – po 4%. W wielu innych szkołach (nie wszystkich!) jest podobnie i właśnie dlatego proponowałem, aby obniżyć górny pułap owych „motywacyjnych nożyc”, a dołożyć za realną pracę w charakterze wychowawcy (choćby biurokratyczną, a ta stanowi zaledwie jej margines!) Niestety, za ciężki jestem, aby udawać Rejtana, dlatego wyszło … korzystniej. Prowadzący negocjacje Przewodniczący rady zauważył, że ktoś przecież owych dyrektorów wybrał i należy im się co do oceny swoich pracowników kredyt zaufania … Z jednym zastrzeżeniem: Ów "ktoś" ma bardzo konkretne upodobania, konkretne oczekiwagania i konkretne słabości... A poza tym  Przewodniczący ma być może lepsze doświadczenia ze swojej szkoły. Ja również znam paru dobrych dyrektorów (publicznie ich jednak nie pochwalę, bo byłby to z mojej strony pocałunek śmierci)…

     I jeszcze uwaga odnośnie zarzutu, że artykułem „Gimnazjalny saloon”  w poprzednim wydaniu Kuriera obraziliśmy nauczycieli bodzentyńskiego gimnazjum.  Przypomnę, że w swoim czasie otrzymaliśmy celem nagłośnienia bardzo krytyczny tekst niektórych rodziców i zapowiedź wystąpienia na drogę sądową przeciwko szkole za niedopełnienie obowiązków wychowawczych. Chcąc załagodzić konflikt, który z pewnością nie służyłby szkole, zamieściliśmy – jak nam się wydaje – tekst w miarę obiektywny i rozładowujący konfliktową atmosferę . No ale u nas przyjęło się zamiatać pod dywan, a w dodatku p. Kozera również zrobił swoje – jako historyk zna rzymską zasadę divide et impera, dlatego podsunął nauczycielom jedynie słuszną  interpretację mojego tekstu: obraził was! Nawet już wiem, kto tym razem poczuje się „pomówiony i obrażony”.

Piotr Opozda

 

 

 

Wystąpienie pokontrolne RIO 

Kielce, 03.04.2007 r.Znak: WK-60/74/1183/2007  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 7 ust. 1 ustawyz dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach 30 listopada 2006 roku - 16 lutego 2007 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Bodzentyn za okres 2005 roku. 

W wyniku kontroli stwierdzono niżej opisane nieprawidłowości i uchybienia, które powstały wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową gminy. 

1. W wyniku kontroli ustalono, że zarówno w okresie 2005 roku jak również w latach poprzednich Gmina nie składała deklaracji wzór DEK-1-a do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, nie przekazała też należnych Funduszowi wpłat - składek. Należność z tego tytułu za 2005 rok wyniosła kwotę 11.590 zł. Przedmiotowe deklaracje za okres od grudnia 2001 roku do lipca 2006 roku złożono w dniu 10sierpnia 2006 roku, jednocześnie uregulowano zobowiązanie wobec PaństwowegoFunduszu Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 45.508,36 zł (przelew z dnia 24sierpnia 2006 roku). Nieprawidłowość powyższa stanowi naruszenie przepisów określonych art. 21 ust. 1 i ust. 2a, w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), które stanowią, że:

* pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiarczasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz,* wskaźnik w 2005 roku dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnychbędących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi oraz gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury wynosił 3 %,

* pracodawca dokonuje wpłat w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące podstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według ustalonego wzoru. Odpowiedzialność ustawową za powyższą nieprawidłowość ponosi pracodawca, wtym przypadku Burmistrz Pan Stanisław Marek Krak.Nieprawidłowość polegająca na nieterminowym przekazywaniu składek na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych może stanowić naruszenie dyscypliny finansów stosownie do art. 138 ust. 1 pkt. 8 obowiązującej do czerwca 2005 roku, ustawy ofinansach publicznych, obecnie art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku oodpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14,poz. 114 z późn. zm.).

Odpowiedzialnym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tego tytułu może być Pan Stanisław Marek Krak, jako pracodawca.

2. Ustalono w próbie objętej kontrolą, że organ podatkowy prowadząc windykację zaległości z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w przypadku nieterminowego uregulowaniazobowiązania wysyłał do zobowiązanych upomnienia z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Jednocześnie stosownetytuły wykonawcze organ podatkowy wystawiał w przedziale czasowym 1 - 4 miesiące od dnia doręczenia przedmiotowych decyzji. Z kolei w przypadku windykacji zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, upomnienia skutecznie doręczono w dniach 13 listopad - 20 grudzień 2005 roku. Jednocześnie po terminie określonym w upomnieniu (7 dni), pomimo nie uregulowania przez podatników należnych zobowiązań organ podatkowy zaniechał wystawienia stosownych tytułów wykonawczych. Będący w zwłoce podatnicy uregulowali zobowiązania w przedziale czasowym 3.01 - 20.02.2006 roku. Powyższa nieprawidłowość stanowi naruszenie § 5pkt. 1, w związku z § 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.), zgodnie z którymi w przypadku braku zapłaty należności w terminie określonym w decyzji albo wynikającym z przepisów prawa wierzyciel winien wysłać do zobowiązanego upomnienie z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, natomiast po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu,wierzyciel zobowiązany jest do wystawienia tytułu wykonawczego.Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponoszą pracownicy merytorycznireferatu księgowości podatkowej, Skarbnik z tytułu nadzoru oraz Burmistrz Miasta iGminy Bodzentyn jako organ podatkowy. 

3. W wyniku kontroli ustalono, że powołany przez Radę Gminy Komunalny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie funkcjonuje w formie zakładu budżetowego od 1 stycznia 1994 roku. Zgodnie z zapisem § 14 Statutu - organ założycielski wyposaża Zakład w środki rzeczowe i finansowe niezbędne doprowadzenia działalności statutowej. W zaistniałej sytuacji Gmina nie przekazała nieruchomości gruntowych, którymi włada zakład budżetowy, zajęte pod oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody, przepompownie i zbiorniki wieżowe o łącznej powierzchni 3,4746 ha. Przedmiotowe zaniechanie unormowania stanu prawnego władania nieruchomościami gruntowymi przez zakład budżetowy w sposób zgodny ze statutem narusza art. 43 ust. 1, w związku z art. 45 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Burmistrz Miasta iGminy Bodzentyn. 

4. Rozliczenia inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Wzdół Kolonia – Kopciowice oraz przeniesienia na stan środków trwałych dokonano w dniu 31 grudnia 2006 roku, pomimo że przedmiotowy protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji spisany został w dniu 20 kwietnia 2006 roku. Jednocześnie z ewidencji księgowej wynika, że zaniechano wyksięgowania z konta 080 wartość odbudowanego środka trwałego - przebudowa drogi gminnej Wzdół Kolonia – Kopciowice, jak również nie z 2-ądzono stosownego druku OT – przyjęcia środka trwałego po dokonanym odbiorze. Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie zasady rzetelności prowadzenia ksiągrachunkowych, wynikającej z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku orachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Z kolei zaniechanie z -idencjonowania dróg gminnych na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30 czerwca 2006 r. skutkowało jednoczesnym naruszeniem art. 20 ust. 1 oraz 24 ust. 1 iust. 2 powołanej wyżej ustawy o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 76,poz. 694 z późn. zm.).Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Skarbnik oraz BurmistrzMiasta i Gminy. 

5. Działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2005 r., Burmistrz Miasta iGminy ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansówpublicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu ustawy ofinansach publicznych na składanie ofert dotyczących realizacji następujących zadań publicznych :- Pomoc społeczna,- kultura,- kultura fizyczna , turystyka i urządzenia sportowe,- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa iprzeciwpowodziowa,- promocja gminy,- współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi. W § 3 przedmiotowej Uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2005 postanowiono, że gminaplanując realizację zadania z udziałem podmiotu, ogłasza ze stosownym wyprzedzeniem, informację o rodzaju zadania, wysokości środków finansowych przeznaczonych na tozadanie oraz o szczegółowych procedurach ich rozdysponowania, jak również terminy iwarunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty. Przedmiotowe ogłoszenie nie zawiera rodzaju zadania lub nazwy zadania publicznego, które to zadanie Urząd Miasta ma zamiar zlecić tympodmiotom. W zaistniałej sytuacji ogłoszenie nie zawierające wszystkich wymaganych informacji określonych art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ), jak również § 3Uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2005 z dnia 28 stycznia 2005 roku, narusza postanowienia zawarte w tych przepisach. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi inspektor ds. kultury, zdrowia, sportu i turystyki oraz Burmistrz Miasta Stanisław Marek Krak.

Wniosek pokontrolny Nr 5

Przy ogłaszaniu zadań publicznych, zlecanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przestrzegać wymagań określonych art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz. 873 ) oraz postanowień zawartych w Uchwale Rady Miasta i Gminy Bodzentyn. Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku oregionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) wnosi o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i oczekuje od Pana Burmistrza informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Do wniosków zawartych w wystąpieniu służy prawo złożenia zastrzeżeń na podstawie art. 9 ust. 3 i ust. 4 przedmiotowej ustawy do tut. Kolegium za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowejw Kielcach

/-/mgr Henryk Rzepa

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej.

powered by QuatroCMS