O nas
Nowe
Felietony
Artykuły
Kurier Święt.
Kronika 2018
Historia
Kalendarz
Galeria
Antyreklama
Kontakt
Polecamy
Forum
Archiwum
  
Kurier Święt. »  Kurier Świętokrzyski » Kurier Świętokrzyski, 2010, nr 4
Treść artykułu:

Ranking samorządów

 

„Rzeczpospolita” opublikowała ranking samorządów za 2010 rok. Próżno szukać na rankingowym wykazie  250 gmin wiejsko – miejskich Bodzentyna… Przypomnijmy, że  takich gmin jest w Polsce ok. 590. Jest Wąchock (na dobrej pozycji), Suchedniów, w kategorii gmin wiejskich wszyscy sąsiedzi, a Bodzentyn … śpi? Dla niedowiarków, ciągle ufających w rzekome umiejętności menedżerskie naszego burmistrza podaję adres rankingowej listy: http://grafik.rp.pl/grafika2/523288  Ciekawe, kto w ocenie pana Kraka okaże się winny tej kompromitacji – radni, pogoda, czy … niżej podpisany

SMS

 

 

Oczyszczalnia "niewydolna"?

Czy bodzentyńska oczyszczalnia ścieków spełnia jeszcze swoje zadanie? Wybudowana prawie 20 lat temu ma coraz więcej "pracy", bowiem kolejne miejscowości przyłączane są do sieci kanalizacyjnej. Efekt? Widać na załączonym zdjęciu...

Piotr Gajek

 

Z ratusza

 30 czerwca br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie. Radnych zaskoczył dalszy brak środków na dokończenie pewnych inwestycji.   Przy budowie hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie burmistrz zlecił wykonanie dodatkowych  prac, za które trzeba teraz dopłacić  650 tysięcy złotych. Oczywiście z kredytu…

Następna deficytowa inwestycja – to chodniki na Placu Żwirki i ul. Opatowskiej. Jeśli o plac chodzi, burmistrz podjął jednoosobowo decyzję o wymianie kostki będącej jeszcze w bardzo dobrym stanie. Przypomnijmy, że całość inwestycji wymiany nakładki asfaltowej między Bodzentynem, a Tarczkiem finansował Wojewódzki Zarząd Dróg (przy życzliwości marszałka Wrzałki) wykładając 4 mln zł. Za chodniki zaś płacić miała gmina Bodzentyn wykładając 860 tys. zł. Tu też trzeba było poszerzać niektóre „ważniejsze” wjazdy do posesji. W początkowym okresie prac przy chodniku,  wykonywane były dość niedbale, a interwencje kwitowano twierdzeniem, że „to inwestycja wojewódzka i jak zrobią źle, to będą poprawiać”. Między innymi nie wykonano odwodnień opadowych z rynien, a wjazdy na niektóre posesje przypominają skocznie narciarskie. W międzyczasie burmistrz znowu samodzielnie rozszerzył zakres prac o tzw. łącznik między ul. Opatowską, a Partyzantów. Pomysł dobry, ale w wykonaniu wyszedł z tego przysłowiowy już … tor saneczkowy. Bubel ten kosztuje 40 tys. zł. Jeszcze w trakcie prac firma zrezygnowała z wykończenia całości inwestycji, bo Urząd Gminy zalegał z płatnością 500 tys. zł. Interwencje mieszkańców i obawy burmistrza o wynik tegorocznych wyborów zaowocowały wynajęciem kolejnej firmy, która miała dokończyć prace (głównie wykonać odpływy). Ale i tym razem nie dokończono prac, a więc czas na trzecią firmę (coś tam jeszcze z możliwości kredytowych nam zostało). Interpelacje radnych spotkały się z ripostą ambasadora burmistrza w radzie – Pana Zygadlewicza (burmistrz nie pofatygował się na posiedzenie rady, bo i po co, skoro ma swojego rzecznika), że nie ma się co czepiać, ważne że się robi. Ciekawe, czy burmistrz i jego rzecznik byliby równie frywolni w wydawaniu swoich własnych pieniędzy?

 Następna inwestycja -  to boisko „orlik”. Gorącym rzecznikiem boiska w Bodzentynie jest burmistrz Krak (chłopy we Wzdole mają, a my mamy być gorsi…). W Bodzentynie przy gimnazjum mającym swój własny klub sportowy przydałoby się raczej pełnowymiarowe boisko o sztucznej nawierzchni, którego koszt wyniósłby 500 tys. zł. z budżetu gminy. Zwłaszcza, że są duże szanse na pozyskanie środków pozagminnych.

 

 

 S p r a w o z d a n i e

 

z działalności Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Bodzentynie powołanej uchwałą nr XII/61/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w celu zbadania prawidłowości w wykonaniu inwestycji w Gminie Bodzentyn zakończonych w 2008 roku.

 

           

            W cytowanej wyżej uchwale Rady Miejskiej powołującej komisję wyznaczono jej zakres działania, tj. zbadanie prawidłowości w wykonaniu następujących inwestycji:

- kanalizacja w miejscowości Psary Stara Wieś, Psary Kąty;

- budowa i remont dróg w miejscowościach: Bodzentyn, Celiny, Leśna Stara Wieś, Suchedniowska,

   Wzdół – Wiącka /łącznik/, Śniadka Parcelanci;

- budowa Szkoły Podstawowej w Bodzentynie.

 

            Komisja pracowała w składzie:

Piotr Gajek – przewodniczący

Włodzimierz Bąderski

Czesław Wilkosz

Krzysztof Nowak

Wojciech Kózka

           

Prace odbywały się w trzech zespołach:

- Zespół do zbadania inwestycji pn.: budowa i remont dróg w miejscowościach Bodzentyn, Celiny,

  Leśna Stara Wieś, Suchedniowska, Wzdół - Wiącka /łącznik/, Śniadka Parcelanci – odpowiedzialni   

  radni Czesław Wilkosz i Wojciech Kózka.

- Zespół do zbadania inwestycji pn.: kanalizacja w miejscowości Psary Stara Wieś, Psary Kąty -  odpowiedzialni radni: Piotr Gajek i Krzysztof Nowak.

- Zespół do zbadania inwestycji pn.: budowa Szkoły Podstawowej w Bodzentynie – odpowiedzialni

  radni : Piotr Gajek i Włodzimierz Bąderski.

 

Członkowie komisji odbyli kilka posiedzeń kontrolnych /w tym wyjazdowych/, zapoznając się z dokumentacją przedmiotowych spraw oraz sprawdzając stan faktyczny na podstawie bezpośrednich oględzin inwestycji. Stosowne protokoły w załączeniu.

     Wnioski z działalności komisji przedstawiają się następująco:

1. Podczas wykonywania inwestycji: budowa drogi w Celinach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w wyniku braku pomiarów geodezyjnych nastąpiło wejście w prywatne grunty,

- różnice kosztorysowe robót dodatkowych oraz kosztorysu powykonawczego są rozbieżne,

- osuwanie się skarp rowów zewnętrznych,

- zbyt płytkie koryta, co jest niezgodne ze specyfikacją (również w innych przypadkach),

 - spękany asfalt (stan zaraz po inwestycji),

- niewłaściwy spadek rowu w końcowym odcinku co powoduje jego zaleganie przez wodę,

- różnice spadków poprzecznych drogi,

- zadania nie zakończono do chwili obecnej (brak asfaltu na odcinku 62 m),

 - zgodnie z powyższym nadzór budowlany prowadzony niewłaściwie,

 - odbiór robót budzi zastrzeżenia w związku z brakiem kompletnej dokumentacji,

Komisja nie była w stanie przeanalizować pozostałych inwestycji drogowych, których budowę zakończono w 2008 roku. Uznano, że analiza merytoryczna tych inwestycji przekracza możliwości komisji, zaś losowo skoncentrowano się na wyżej wymienionej drodze w Celinach, traktując ją jako wskaźnik prawidłowości tego typu inwestycji w gminie w ogóle.

 

2. Inwestycja pod nazwą Budowa kanalizacji w miejscowościach Psary Stara Wieś, Psary Kąty budzi następujące wątpliwości:

- legalność pobieranej opłaty, ujętej w uchwale Rady Miejskiej nr I/4/2002 z dnia 27 lutego 2002r.

   w sprawie: określenia wysokości udziału mieszkańców gminy Bodzentyn w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (syg.akt II Sa/Ke 675/07),

- brak przyłączy do sieci głównej części mieszkańców (jak wynika z wizji lokalnej),

- podłączenie zasilania energetycznego przepompowni domowych do prywatnych mieszkań,

- zawyżenie długości kolektora sanitarnego na poczet przyłączy,

- pobieranie przez "Wykonawcę" dodatkowych opłat z tytułu przyłączenia do sieci głównej niezależnie od obowiązującej umowy,

 - niezgodność inwestycji, w niektórych przypadkach z zaprojektowaną siecią, tym samym z warunkami technicznymi projektu lub samym projektem.

 

W przypadku Szkoły Podstawowej w Bodzentynie dopuszczono się wręcz nadużyć:

- ze środków przeznaczonych na rozbudowę szkoły przeznaczono (niezgodnie z uchwałą budżetową) środki na remont strażnicy OSP w Bodzentynie, której budynek nie tylko nie jest częścią szkoły, ale nawet nie jest własnością komunalną,

- koszty inwestycji na skutek błędnie sporządzonej specyfikacji istotnych warunków zamówień podniosły wyraźnie koszty przedsięwzięcia,

 - w projekcie nie uwzględniono części warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i budowle,

- koszty inwestycji na skutek wadliwie sporządzonej umowy przetargowej znacznie przekroczyły kwotę ryczałtową,

- brak badań geologicznych (w tym przypadku niezbędnych przy inwestycji) mogły narazić budynek na katastrofalne skutki tym samym i użytkowników.

 

3. Działalność kontrolna doraźnej komisji wykazała, nawet biorąc pod uwagę powierzchowność jej pracy (nie dysponowano zapleczem fachowym ), istotne nieprawidłowości w przygotowywaniu dokumentacji wyszczególnionych powyżej inwestycji, jak również brak nadzoru inwestorskiego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy ustosunkował się do stwierdzonych wątpliwości i nieprawidłowości, wyjaśnił:

l. Projekty wykonywanych (ujętych w protokołach, jak również zawarte we wniosku pokontrolnym) inwestycje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zamówień.

2. Pobieranie opłat za przyłącza w kwocie 1500 zł było zgodne z prawem, nawet po wyroku WSA w Kielcach.

3. Podłączanie do sieci energetycznej przydomowych przepompowni do prywatnych posesji jest zgodne z obowiązującym prawem.

4. O pobieraniu dodatkowych pieniędzy przez firmę za podłączenia posesji do kanalizacji nic nie wiedział.

5. Zgadza się z tym, iż nie wykonano pomiaru geodezyjnego przy budowie drogi w Celinach w związku z czym naruszono własność prywatną

6. Budynek strażnicy OSP Bodzentyn jest łącznikiem pomiędzy dwoma budynkami szkół i dlatego musiał być wykonany.

 

 

 

W związku z powyższym wątpliwościami co do prawidłowości w wykonaniu i nadzorowaniu przedmiotowych inwestycji - także pod względem prawnym, Komisja Doraźna przedkłada Radzie Miejskiej w Bodzentynie sprawozdanie zgodnie z przyjętą uchwałą nr XII/61/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., celem zapoznania z ustaleniami kontroli.

Komisja Doraźna  w n i o s k u j e  również do Przewodniczącego Rady Miejskiej  o skierowanie materiałów z jej działalności do organów nadzoru i kontroli celem wyjaśnienia, czy w trakcie wykonania inwestycji nie zostało złamane prawo.

Tym samy działania kontrolne Komisji Doraźnej uważa się za zakończone.

 

Zasłyszane w busie (1)

 

PSL rozpoczął już najważniejszą dla siebie samorządową kampanię wyborczą,, poprzedzoną zaledwie rozgrywką prezydencką. Trwa poszukiwanie tzw. naganiaczy, czyli takich figurantów na listach wyborczych, którzy jako znani w środowisku napędziliby głosów. Stąd zapewne wydawca „Wieści Świętokrzyskich”, Pan Józio, przedstawił w „zielonym kolorze” dwie barwne postacie bodzentyńskie – Jasia (coraz rzadziej operującego już w okolicach Rynku) i Małgosię (swoim wdziękiem zaskarbiającą sobie sympatię mieszkańców i … względy władzy). No i rozpoczęła się licytacja zasług i osiągnięć. Wspomniany Pan Józio w swojej gazetce podkrada cudzy wkład pracy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bodzentynie, przepisując na swoje konto dotychczasowe inwestycje w tej szkole i chwali się już tymi planowanymi:  halą sportową, krytą pływalnią, strzelnicą , i owszem, rozważanymi w planach inwestycyjnych powiatu kieleckiego. W tym miejscu warto przypomnieć hit wyborczy panów Kraka i Szczepańczyka sprzed 4 lat – zalew w okolicy Targowicy. Zabieg przyniósł takie efekty, że gmina na dzień dzisiejszy ponosi dotkliwe straty finansowe. Oto bowiem kolektor sanitarny ze Wzdołu do oczyszczalni w Bodzentynie pierwotnie mający iść przez Leśną,  ostatecznie poprowadzony został pustymi polami, aby uzbroić wirtualne działki  nad wirtualnym zalewem (rolników uwiedziono  obietnicą przekształcenia mokradeł w działki budowlane). W rezultacie takiej „gospodarności” przez Leśną trzeba w przyszłości budować drugi kolektor, równoległy do tego pierwszego poprowadzonego przez pola… Społeczeństwo bodzentyńskie w wyborach prezydenckich dało już jedną czerwona kartkę PSL –owi. Pawlak wypadł żenująco słabo (w kolebce tej partii w Woli Szczygiełkowej otrzymał  2 głosy). W pewnym sensie „sukces” ten Waldemar Pawlak zawdzięcza Józefowi Szczepańczykowi, który był jednym z szefów jego sztabu wyborczego. Można oczekiwać, że wynik ten powtórzy się wyborach samorządowych, w których ani ładny Jaś, ani piękna Małgosia, ani rezolutny Maruś nic już nie zmienią. Ten ostatni, niczym „polityczny światowid” znowu usiłuje zmienić partię, zezując tym razem w kierunku swojego  byłego łożyskowego kolegi Grzegorza Banasia – obecnego senatora PiS. Zaloty te prawdopodobnie nie zostaną jednak odwzajemnione, jako że brak stałości w politycznych uczuciach  bodzentyńskiego burmistrza jest powszechnie znany… c.d.n.

Pasażer na gapę

powered by QuatroCMS