O nas
Nowe
Felietony
Artykuły
Kurier Święt.
Kronika 2018
Historia
Kalendarz
Galeria
Antyreklama
Kontakt
Polecamy
Forum
Archiwum
  
Kurier Święt. »  Kurier Świętokrzyski » Kurier Świętokrzyski, 2007, nr 3
Treść artykułu:

PROGRAM    KADENCYJNY

RADY MIEJSKIEJ w BODZENTYIE

NA LATA 2006 – 2010

Rada Miejska w Bodzentynie działając w myśl ustawy o samorządzie gminnym, biorąc pod uwagę:

-         programy prezentowane przez radnych w czasie kampanii wyborczej,

-         wnioski mieszkańców zgłaszane na spotkaniach z kandydatami na radnych,

   -     wnioski  zgłaszane burmistrzowi na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach, 

-         informację ustępującej Rady dotyczącą potrzeby realizacji określonych zadań

przyjmuje do realizacji następujące zadania zmierzające do dalszej poprawy warunków życia mieszkańców miasta i wsi:

 

I. W zakresie spraw komunalnych i mieszkaniowych:

1)      budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy: ulica Podgórska, Leśna /od Targo -

      wicy do Kamiennej Góry/, Sieradowice Parcelanci, Siekierno Nowa Wieś, Stara Wieś, oświetlenie   

      skrzyżowania w miejscowości Kamionka, Smyków, Orzechówka, Św. Katarzyna, Wilków, Gra -

      bowa,

 

2)      sukcesywne udrażnianie rowów położonych przy drogach gminnych,

 

3)  udrożnienie dróg dojazdowych do pół w tym drogi nr 552 i 69/491 - Leśna Stara Wieś oraz w miejscowości Sieradowice Parcelanci nr 677, jak również wyrównanie i utwardzenie dróg: Sikierno Stara Wieś i Kamionka - Kamienna Góra oraz w Wilkowie,

 

4)  oczyszczenie zbiornika wodnego w Bodzentynie, 

 

5)  asfaltowanie i modernizacja nawierzchni ulic: Partyzantów, Bankowa, 3 Maja, Pasieka, Podmurze i Ogrodowa,

 

6)   modernizacja skrzyżowania przy drogach wojewódzkich 756 i 751 tj. ulic Kielecka i Suchednio -

      woska na rzecz ronda bezkolizyjnego w ramach środków Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

 

7)  opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Bodzentyn.

 

8)      likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, realizowana w ramach przyjętego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, na koszt właściciela działki,  

 

9)  konsekwentne realizowanie harmonogramu remontów bieżących i kapitalnych budynków komu -

      nalnych,

 

10)  szczególna dbałość o dalszą estetykę miasta i gminy Bodzentyn,

 

11)  modernizacja sieci wodociągowej istniejących na terenie Bodzentyna, a wymagającej natychmia-

      stowej wymiany,

 

12)  budowa drogi gminnej łączącej ulicę Stara Wieś z ul. Łysogórską w Wilkowie, 

 

13)  rozbudowa kanalizacji sanitarnej:

 

      -     Bodzentyn – ul. Opatowska, Podmiejska, Świętokrzyska i Południowa,

 

-         kompleksowa kanalizacja sanitarna wszystkich sołectw w gminie Bodzentyn,

 

-         rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bodzentynie,

 

Środki winny pochodzić w 75% z Funduszy Unijnych, Programów Operacyjnych oraz wkładu

własnego gminy i realizowane jako jedna inwestycja.

 

13)   modernizacja stacji ujęć wodnych w Bodzentynie ul. Opatowska i Suchedniowska /P1, P2 i P4/,

 

14)  utworzenie Wydziału Komunikacji w Bodzentynie ze wspólnych środków z powiatem,

 

15)  uporządkowanie wszystkich cmentarzy na terenie gminy – stała troska o ich estetykę.

 

16)  budowa parkingu przy Kościele Parafialnym w Bodzentynie,

 

17)  organizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bodzentynie,

 

18)  adaptacja budynku przedszkola ma biuro Komunalnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Re -        

        montów w Bodzentynie,

19)  modernizacja istniejących i budowa przystanków we wsiach gminy Bodzentyn (m.in. Podmielo -

       wiec, Kamionka, Leśna),

20)  asfaltowanie dróg gminnych we wsi Siekierno Smyków i Nowa Wieś,

II. W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska:

       

1)      stworzenie warunków do wdrożenia nowych kierunków w rolnictwie, w tym zwłaszcza agrotury -

styki,

 

2)  sukcesywne opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bodzentyn,

                                                                                                

3)  zalesianie gruntów rolnych klas najsłabszych,

 

4)  wykupienie działki nr … należącej do powiatu przy ulicy Wolności celem uzbrojenia i wykorzy-

      stania pod inwestycje,

5)  powołanie komisji doraźnej ds. szacowania szkód wywołanych klęskami żywiołowymi /powodzie,

     susze /,

 

6)      sporządzenie aktualnego rejestru wszystkich gruntów mienia komunalnego oraz uregulowanie

kwestii własnościowych gminy /m.in. tzw. Małej Targowicy /celem dokładniejszej fiskazlizacji,

7)  wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w Św. Katarzynie i Grabowej.

  

III. W zakresie oświaty, kultury i sportu:

 

1)  dokończenie budowy budynku Szkoły Podstawowej w Bodzentynie ze środków unijnych,

 

2)  budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie, również w ramach środ -

      ków unijnych,

 

3)  założenie świetlic przyszkolnych w Leśnej i Psarach w ramach projektów unijnych we współpracy

     ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Bodzentyn,

 

4)   uruchomienie świetlicy środowiskowej we Wzdole Rządowym, Siekiernie i Wilków,

 

5)    poprawa stanu istniejących boisk wiejskich,

 

6)   remont budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym,

 

7)   zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Bodzentynie na stadion lekkoatletyczny,

 

8)  stworzenie dla młodzieży na bazie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury możliwości alternatyw -

     nych form spędzania wolnego czasu,

 

9)  rezygnowanie z łączenie klas w szkołach wiejskich,

 

10)  utworzenie funduszu stypendialnego dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia,

 

11) zapewnienie dzieciom i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych bezpłatnego dostępu do Internetu

      w ramach projektu ministerialnego,

 

12) doposażanie szkół w pomoce dydaktyczne do nauki różnych przedmiotów,

 

13) uporządkowanie sieci szkół na terenie gminy,

 

14) remont łazienek i wymiana stolarki w budynkach Szkoły Podstawowej w Leśnej oraz wymiana

      ogrodzenia,

 

15) kontynuowanie wymiany młodzieżowej z zaprzyjaźnionym miastem Ferszt,

 

16) organizacja imprez i turniejów kulturalnych w ramach imprez gminnych /wyścigi rowerowy dzie

      ci szkolnych, szkolne turnieje lekkoatletyczne, gry zespołowe czy bieg uliczny „O puchar Przewodniczącego Rady” ... /.

  

 IV.  W zakresie opieki społecznej i bezrobocia:  

1)  podejmowanie działań w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy poprzez popieranie inicjatyw

     lokalnych, inwestorskich oraz liberalną politykę podatkową,

2)  zatrudnianie bezrobotnych przy realizacji inwestycji gminnych w ramach prac interwencyjnych,

3)  doraźna pomoc materialna rodzinom o zbyt niskich dochodach ze środków MOPS,

 V. W zakresie rozwoju turystyki:

 

1)      opracowanie kompleksowego programu rozwoju usług turystycznych w gminie,

 

2)      inwentaryzacja usług turystycznych i utworzenie gminnej bazy danych,

 

3)      częściowa inwentaryzacja dóbr kultury i zasobów przyrodniczych we współpracy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym,

 

4)    częściowe opracowanie i realizacja programu zachowania dziedzictwa kulturowego,

 

5)  oznaczenie i rozbudowa infrastruktury tras rowerowych, szlaków pieszych, miejsc postojowych   

      na terenie gminy Bodzentyn we współpracy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym,

 

6)  utworzenie i utrzymanie punktu informacji turystycznej,

 

7)  rozpoczęcie oznakowania /wizualizacja/ miejsc i obiektów historycznych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego,

 

8)  promocja działań w zakresie rozwoju turystyki /publikacje, plansze, wystawy, udział  w targach ogólnopolskich/,

 

9)  organizacja wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych,

 

 

 

Program Kadencyjny nie ujmuje wszystkich potrzeb społeczności naszej gminy. Ważne jest, aby podczas realizacji powyższego zadań i planów uwzględnić potrzeby każdej miejscowości, by wszyscy mieszkańcy mieli poczucie troski ze strony władz gminy. Realizacja w/w przedsięwzięć będzie priorytetem Rady tej kadencji i realizowana w ramach środków własnych, ale przed wszystkim ze Środków Funduszy Unijnych i Programów Resortowych. Realizacja Programu Kadencyjnego wcielana będzie w życie w formie Uchwał.

 

 

Polityczni alfonsi 

 

Kalisz, Olejniczak, a nawet tutejszy bodzentyński Szczepańczyk pospieszyli z „pomocą” dla pikietujących kancelarię premiera pielęgniarek. Ten ostatni zawiózł protestującym lemoniadę, czarujący uśmiech nutrii i faryzejskie słowo. Jestem również  beneficjentem tzw. budżetówki i nie trzeba mnie przekonywać do słuszności protestów. Kiedy jednak widzę spasione na urzędach lewackie gnidy pozujące do zdjęć z siostrami, reakcja może być tylko jedna: „Przez dwie kolejne kadencje wałęsałeś się expośle po komisji zdrowia, reformowałeś, inkasowałeś miesięcznie dziesięciokrotność pielęgniarskich poborów i ... co? Chcesz teraz znowu na pielęgniarskich czepkach wjechać do sejmu!?”  I jeżeli pielęgniarki nie przegonią tych cwaniaczków, ich protest będzie moralnie podejrzany.

 

                                                                                  Piotr Opozda

 

P.S. Rzecz jasna, pisząc o „gnidach” mam w pamięci znany traktat Piotra Wierzbickiego....

  

Sobótka nienawiści 

            W sobotnie popołudnie, 23 czerwca, burmistrz Krak znowu poprosił swoje członki na tradycyjny sabat nienawiści do szkolnej sali gimnastycznej. Ponieważ przed wyborami obiecał  owe magiczne 69 milionów (czy nie mógł wymyślić bardziej przyzwoitej liczby?), musi teraz znaleźć kozła ofiarnego. Kto więc będzie winien niepowodzeniom? Jarosiński, Gajek, Bąderski i cała reszta nie skorumpowanych  radnych!

Krak przekroczył w ten sposób nie tylko wszelkie granice przyzwoitości, ale i dobrego smaku. Tradycyjna głupota ma swoje granice! Obawiam się najgorszego.... Na zebraniu zjawiło się bardzo wielu ciekawych przyszłości swojego miasta mieszkańców (wyszli zawiedzeni), ale hałaśliwością dominowali  urzędnicy z rodzinami i tutejsza bojówka. Właściwie należałoby pominąć milczeniem kolejny wybryk Kraka, gdyby nie karygodny incydent. W wulgarny sposób ubliżono zabierającej głos kobiecie i nikt chama (zwłaszcza prowadzący spotkanie burmistrz) nie przywołał do porządku! Przypominam sobie w tym miejscu incydent z listopada ub. roku, kiedy to kapelmistrz Podraza w wulgarnych słowach prezentował mnie moim uczniom. W „nagrodę” otrzymał po wyborach wyróżnienie od burmistrza Kraka...  Zareagowały tylko niektóre dzieci, święto(...) bliwi rodzice z rodzin często nauczycielskich nakazali milczenie...  

Bodzentyn nie jest wyjątkiem. W sąsiedniej gminie wójt wywoływał swoje pracownice z wypełnionej po brzegi sali Urzędu Wojewódzkiego słowami: „Gdzie te moje k....?” I znowu bez żadnej reakcji otoczenia!

Wracając jednak do sobotniego spotkania: Jeżeli tego rodzaju wybryki, włącznie z wezwaniami  do niepokojów społecznych ze strony bądź co bądź władzy będą się powtarzać należy podjąć prawem przewidziane czynności do uwolnienia gminy od nieodpowiedzialnych szaleńców i znaleźć kandydata, który będzie do przyjęcia dla całej skonfliktowanej przez Kraka społeczności.

 

                                                                       Piotr Opozda

 

 

 

 

 

Zemsta w trybie natychmiastowym

 

           

    W następnym dniu po powrocie do urzędowania, burmistrz Krak w trybie natychmiastowym zwolnił z pracy p. Marię Kowalską – dyrektora Gminnego Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego. Jest to zapowiedziana zemsta za odmowę dowożenia ludzi do lokalu wyborczego w dniu wyborów samorządowych. Oficjalny powód - "utrata zaufania" i brak afektu ("nie lubi mnie pani"). Wypowiedzenie pracy zostało wysłane do p. Kowalskiej mimo jej zwolnienia lekarskiego. Na pielęgniarkach miejscowego ośrodka zdrowia burmistrz Krak osobiście wymusił podpisanie protokołu stwierdzającego, że przebywająca na zwolnieniu Dyrektorka nie rejestrowała się w ośrodku zdrowia...  Zwolnioną z pracy szefową wodociągów zastąpił p. M. Kozera – z wykształcenia nauczyciel historii.    

 

 

Ciszej nad tą mogiłą...

 

 

1 czerwca br. zgodnie z przyjętą od lat tradycją uczczono pamięć 39 mieszkańców Bodzentyna zamordowanych przez Niemców w 1943 r. Po okolicznościowej Mszy Świętej w ich intencji, przemaszerowano do zbiorowej mogiły ofiar na cmentarzu parafialnym, gdzie modlono się i zapalono znicze.

Niestety, i tym razem nie obyło się bez mdłych oficjalnych wystąpień, i podziękowań  za owe oficjalne wystąpienia... Burmistrz obiecał księdzu, że w przyszłym roku „przyjdzie na uroczystości trzy razy więcej młodzieży”. Biedny, nie wie co mówi... Można spędzić na cmentarz  i pięć razy więcej dzieci, tylko po co? Młodzież jest szczególnie wyczulona na fałsz i obłudę, zwłaszcza u osób publicznych. Najskuteczniejszą nauką patriotyzmu jest własny przykład bezinteresowności i życia w prawdzie.

Odwiedzając groby bliskich, trzeba przede wszystkim pytać ICH o wskazówki  i rady, w tym wypadku dotyczące naszej publicznej kondycji. Może obawiamy się ICH opinii i dlatego usiłujemy paplaniną zakrzyczeć przykre napomnienia? A może jesteśmy już tak zakłamani, że totalnie głusi? Tak, czy inaczej, tylko w ciszy możemy usłyszeć Tych, którzy dla Polski (i tego miasta)  złożyli najcenniejszy dar...

 

Rad. Kudliński

Sądowy spór o „tyrana” i „darmozjada” 

           

16 lutego br. na Komisariacie Policji w Bodzentynie burmistrz Krak  złożył skargę następującej treści (podajemy w oryginalnym brzmieniu):

 „(...) W dniu 10 lutego 2007 r. w godzinach przedpołudniowych zostałem poinformowany przez radnego Gminy i Miasta Bodzentyna p. Jana Zygadlewicza, że na rynku i ulicach Bodzentyna zostały rozwieszone ulotki o obrażającej mnie treści. W tym samym dniu mój teść Marian K. przyniósł mi do domu taką ulotkę. Zerwał ją z płotu przy ul. Partyzantów. Była ona umieszczona w miejscu publicznym. W ulotce tej napisane jest, że przez 13 lat sprawowania władzy nic nie zrobiłem. Ponadto zostałem tam określony jako darmozjad i tyran, oraz że nie liczę się z mieszkańcami naszej gminy. Treść ogłoszenia jest nie prawdziwa i szkaluje moja osobę. Ja nie wiem kto sporządził tą ulotkę. Marianna S. widziała, że ulotki te rozwieszał Kazimierz Wilkosz. Żądam ukarania sprawcy – autora ulotki oraz Kazimierza Wilkosz za rozpowszechnianie nieprawdziwych i szkalujących mnie treści. To wszystko co mam do zawiadomienia w tej sprawie”. 

            W odpowiedzi na skargę burmistrza Kraka, wśród mieszkańców Bodzentyna zbierane są podpisy pod innym z kolei pismem:

  

Szanowny Panie Kazimierzu!           

Dowiedujemy się, że Burmistrz Bodzentyna poskarżył się na Pana do Sądu Rejonowego w Starachowicach za określenie tutejszej władzy samorządowej mianem „darmozjadów” i „tyranów”. Znając Pana, nie wierzymy, aby w ocenie bodzentyńskiego samorządu popełnił Pan tak istotne błędy merytoryczne.„Darmozjad” – to według słowników języka polskiego „ktoś, kto żyje na cudzy koszt”, a więc człowiek bezproduktywny. Tymczasem, obserwując poczynania dotychczasowych władz samorządowych gminy Bodzentyn trudno posądzić je o bezproduktywność.... Wystarczy wymienić dwa najświeższe przykłady. Od dwóch lat wielkimi nakładami naszych publicznych środków wznoszony jest budynek szkoły podstawowej, którego lokalizacja urąga elementarnym potrzebom edukacyjnym! To wiec nie jest bezproduktywność, a najzwyklejsze szkodnictwo! Zmodernizowany właśnie Rynek Dolny czyni nasze miasto obiektem kpin i żartów w całym regionie. A ta chybiona inwestycja kosztowała nas prawie 500 tysięcy złotych! (...)

  Co się zaś tyczy rzekomego epitetu „tyran”, również trzeba przypomnieć, że ma on rodowód starogrecki, a oznaczał polityka, który nawet wbrew większości obywateli realizował swoją wizję publicznego dobra. Gdzież włodarzom wielu polskich gmin do ateńskich tyranów! To raczej przebiegli cwaniacy realizujący swój i swoich klanów egoistyczny interes!   Biorąc powyższe pod uwagę i znając Pańską erudycję pozwalamy sobie wyrazić zdziwienie z faktu oskarżenia Pana ze strony Burmistrza Bodzentyna. 

                                                                                  Następują podpisy (...)

 

Pierwszą rozprawę odroczono ze względu na (służbową) wycieczkę burmistrza Kraka do Danii, następny termin  wyznaczono na 28 maja br.

 

 

 

Rebelia w Nowej Słupi 

 

Rada Gminy w Nowej Słupi poszła śladami bodzentyńskich kolegów i przywołała do porządku tamtejszego wójta Wiesława Gałkę (również z PSL), udzielając mu nagany.

W odpowiedzi wójt nie wpuścił radnych na posiedzenie do budynku Urzędu Gminy. Interweniowała policja i ... lokalna telewizja.

 

 

 

Doniesienie do prokuratury    

 

 

NSZZ „Solidarność” w Bodzentynie i Redakcja „Nowego Kuriera Świętokrzyskiego” zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  przeciwko wiarygodności dokumentów  przez funkcjonariuszy publicznych Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w dniu 14 lutego  2007 r. i okresie późniejszym, polegającym na posługiwaniu się nieobowiązującym aktem prawnym, min. dla uzyskania przez konkretne osoby korzyści materialnych., czyli przestępstwa określonego w art.271 par.1 i 3.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W dniu 14 lutego  2007 r. odbyło się Zgromadzenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich podczas którego min. wybrano Przewodniczącego Zarządu. Mimo, że statut Związku wyraźnie stanowi , że Przewodniczący Zarządu może być wybrany tylko spośród członków Zgromadzenia (art. 20), Zgromadzenie opierając się na nieaktualnym od 10 lat statucie (art.24), wybrało Przewodniczącego spoza Zgromadzenia. Uchwałą Zgromadzenia przyznano mu również pobory w kwocie 4.400 zł. miesięcznie. Nie mogło być mowy o pomyłce, bowiem zarówno w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, jak również w biuletynach informacji publicznej poszczególnych gmin co najmniej od 2003 r. funkcjonuje aktualna wersja statutu Związku.

  DOWODY:  

 

Kserokopie:

            - Nieobowiązującego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z 1996r.

  - Aktualnego Statutu  Związku na podstawie Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego  - z   21 czerwca 2006 r. Nr 151, poz. 1779;

- Statutów upublicznionych w BiP Gminy Górno, Suchedniów, Nowa Słupia, Waśniów, itd.

- Protokołu i uchwał Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z 14 lutego 2007r.

 

Decyzje Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich jako nielegalne zaskarżone zostały przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bodzentynie Andrzeja Jarosińskiego do Wojewody Świętokrzyskiego. Uczyniono to na podstawie aktualnego tekstu statutu otrzymanego w siedzibie Związku w Bodzentynie. Okoliczność ta potwierdza podejrzenie świadomego działania przestępczego przez funkcjonariuszy Związku. Wojewoda Świętokrzyski nie przychylił się do skargi, bowiem wprowadzony został w błąd  wyjaśnieniami władz Związku posiłkującymi się nieaktualnym statutem.

  ŚWIADKOWIE:

Grzegorz Banaś - Wojewoda Świętokrzyski;

Andrzej Jarosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie;

 

Warto  w tym miejscu  zauważyć, że jeżeli nadal obowiązywałby statut z 1996 r., a nowa wersja pojawia się wraz z kolejnym przyjmowaniem nowych członków Związku od 2003 r., to przyjmowanie owych nowych członków i każda inna działalność Związku byłaby od tego czasu nielegalna....

 

                                                                                                                                             Do wiadomości:

Minister Sprawiedliwości RP

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Kielcach

   

Uchwaliła Gminna Rada  

 

Gorący i burzliwy maj  zagościł również w bodzentyńskim ratuszu. No, prawie ratuszu... Póki co, wszystko jest tu bowiem  p r a w i e: rynek, burmistrz, rzeka, samego miasta nie wyłączając. Otóż zaiskrzyło na  marginesie zmian statutowych i .... personalnych. Obecni radni (a raczej ich myśląca część) doszli do wniosku, że trzech przewodniczących na 15 radnych w ogóle – to trochę jednak za dużo i zdecydowali się zmienić statut i zmniejszyć prezydium o jednego marszałka. Podniósł się taki krzyk, jakby odbierano komuś samorządową cnotę... Rzecz jasna cnocie tej na imię dwieście złotych, a za takie pieniądze niejeden z tutejszych samorządnych herosów nie poskąpiłby swoich wdzięków....

Siedmiu radnych niemal legło w drzwiach pokotem, aby ratować Pana Jana, ale w końcu opamiętali się, że rozdzierać szat nie wypada, bo na sali są niewiasty i w proteście zamknęli jedynie za sobą drzwi. Wkrótce jednak zdecydowali się wrócić, bo a nuż z diety  stówkę potrącą? W sukurs Panu Janowi przyszła Pani Sołtys ze Wzdołu, której i tym razem weselny bigos (a przyrządza go znakomicie) pomylił się z gminną polityką i wyszły niezbyt apetyczne flaki...  

                            

Stanisław Marek Sobaczyński   

P.S. W pierwszym tegorocznym wydaniu „Kuriera” pozwoliłem sobie na merytorycznie słuszną co prawda, ale stylistycznie zbyt grubiańską metaforę w ocenie niektórych sołtysów. Zapomniałem, że większość z nich – to niewiasty, a te zawsze mają rację, także w tedy, gdy się obrażają.  Pani Ireno, proszę wybaczyć nieporadny język! Ale proszę również łaskawie pamiętać, że niewiasty dlatego nigdy się nie mylą, bowiem UNIKAJĄ spraw, w których o pomyłkę nietrudno...                                                                                                 S.M.S.

 

  

 

powered by QuatroCMS